Vedtægter

Vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Randers Kommune
1.  Navn og stiftelse
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Randers Kommune (i daglig tale “Samrådet i
Randers Kommune” og i forkortelsen “BUSR ”) er stiftet i 2007 af en række børne- og
ungdomsorganisationer i Randers Kommune.
2.  Formål
At fungere som et mødested for erfaringsudveksling og diskussion af forhold, der har betydning for
medlemsorganisationerne.
At udgøre et netværk, der varetager fælles interesser, går i dialog med kommunen og andre
eksterne samarbejdsparter og fremmer et samarbejde mellem medlemsorganisationerne.
3.  Sammensætning
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Randers Kommune er en lokal enhed med
forbindelse til Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd, der pr. 1/1 2006 består af
følgende syv børne- og ungdomsorganisationer:
Danske Baptisters Spejderkorps
Det Danske Spejderkorps
DUI-LEG og VIRKE
FDF
De grønne pigespejdere
KFUM-Spejderne i Danmark
KFUM og KFUK i Danmark.
Andre børne- og ungdomsorganisationer kan optages som medlemmer af Samrådet i Randers
kommune, såfremt organisationen er hjemhørende i Randers see Kommune, og at der er enighed om
optag
elsen blandt medlemsorganisationerne.
4.  Arbejdsopgaver
  At være i dialog med Landssamrådet om lokale forhold, der kan have landspolitisk
interesse.
  At følge udviklingen i Randers Kommune, således at Samrådet til enhver tid er orienteret
om rammer og vilkår for det lokale foreningsarbejde, herunder folkeoplysningslov, lokale
tilskudsbestemmelser, frilufts- og fritidspolitik med videre.
  Såfremt der er enighed herom, tage fælles politiske initiativer til gavn for Samrådets
organisationer. Eksempelvis gennem fælles optræden overfor kommunen samt andre
offentlige myndigheder og organisationer.
  At indstille personer til kommunens Folkeoplysningsudvalg, Grønne råd og andre relevante
organer samt at repræsentere de tilsluttede organisationer i relevante sammenhænge.
Samrådet medvirker sammen med medlemsorganisationerne til at sikre repræsentation i
Friluftrådets kredsrepræsentantskab og kredsbestyrelser.
  At nedsætte nødvendige udvalg eller projektgrupper til løsning af fælles opgaver og på den
måde skabe tværgående samarbejder.
5.  Organisering
Samrådet i Randers Kommune består af en eller 2 repræsentant(er) fra tilsluttede organisationer,
såfremt de har lokale enheder i kommunen. Endvidere opfordres folkeoplysningsudvalget
repræsentanter til at være en del af Samrådet i Randers Kommune, såfremt et sådant udvalg
findes.
Det enkelte korps udpeger selv sine repræsentanter. Dog således at der kun udskiftes en
repræsentant hvert år.
De valgte repræsentanter konstituerer sig selv med Formand, Kasserer og sekretær.
Samrådet afholder møder efter aftale mellem organisationernes repræsentanter.
Samrådet kan selv fastsætte sin forretningsorden.
6.  Økonomi
Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
7.  Generalforsamling
Der afholdes hvert år i januar/februar måned en generalforsamling, der som minimum skal
indeholde disse punkter:
  Oplysning om hvem der er valgt for hvert korps
  Beretning
  Regnskab til godkendelse
  Indkomne forslag
  Valg af revisor / bilagskonsulent
  Evt.
Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel. Indkomne forslag skal være det BUSR i hænde
mindst 8 hverdage før generalforsamlingen.
Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvis 5 eller flere medlemsforeninger
skriftligt fremsender krav herom til BUSR. Der indkaldes så med 4 ugers varsel.
Hver fremmødt medlemsforening har 2 stemmer ved generalforsamling.
8.  Ændring af vedtægter
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når 3/4 af medlemsforeningerne af Samrådet i
Randers Kommune er enige derom.
Hvis der ikke kan opnås enighed eller samtlige medlemsforeninger ikke er tilsted, kan der med 4
ugers varsel indkaldes til en ny generalforsamling, hvor ændringer kan vedtages med et flertal af de
fremmødte foreninger.
9.  Opløsning og udmeldelse
Udmeldelse af Samrådet i Randers Kommune skal ske via skriftlig henvendelse fra
medlemsorganisationen til formanden for Samrådet i Randers Kommune. Organisationen medtager
ingen af Samrådets aktiver.
Samrådets opløsning sker i kraft af en konsensus beslutning
Ved Samrådets opløsning fordeles nettoformue efter medlemsorganisationernes gennemsnitlige
medlemstal over de seneste 3 år, med mindre der i enighed træffes beslutning om at lade
eventuelle overskydende midler gå til andet børne- og ungearbejde i Randers Kommune.
Behandlet på Stormødet d. 21. februar 2017
Vedtaget ekstraordinær generalforsamling den 3. april 2017